Qoeraan Verzen


HOOFDSTUK 96 Al-’Alaq (DE KLONTER) Biesmiellaahier – Rahmaanier – Rahiem – In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. Verkondig de naam van uw Heer, de Schepper Die de mens uit geronnen bloed schiep. Verkondig, want uw Heer is de meest Eerbiedwaardige Die (de mens) door middel van de pen onderwees. Hij leerde aan de mens datgene wat deze niet kende, In het geheel niet. Voorwaar, de mens wordt opstandig, Omdat hij zich onafhankelijk denkt. Voorwaar uw terugkeer is tot uw Heer. Hebt gij degene gezien die verbiedt Wanneer onze dienaar bidt?......

Lees Meer


De Barmhartige, Heeft de Qoer-An onderwezen. Hij heeft de mens geschapen En heeft hem de uiteenzetting (er van) geleerd. De zon en de maan doorlopen hun banen volgens het plan. En planten en bomen aanbidden Hem. Hij heeft de hemel hoog er boven verheven en een evenwicht bepaald Opdat gij het evenwicht niet zou verstoren. Houdt de weegschaal naar recht en doet aan de maat niet tekort. En Hij heeft de aarde voor Zijn schepselen gemaakt: Daarop zijn vruchten en palmbomen met scheden, En het graan met (zijn) kaf en geur. Welke......

Lees Meer


De parabel van degenen die hun rijkdom uitgeven langs Allāh’s weg is als de parabel van een graankorrel waaruit zeven aren groeien, in iedere aar honderd graankorrels. En Allāh verveelvuldigt (verder) voor wie Hem behaagt. En Allāh is Ruimgevend, Wetend. Degenen die hun rijkdom uitgeven langs Allāh’s weg, en die geen verwijt of krenking laten volgen op wat zij hebben uitgegeven, hun beloning is bij hun Heer, en zij zullen geen vrees hebben, noch zullen zij treuren. Een vriendelijk woord vol vergeving is beter dan liefdadigheid gevolgd door krenking. En Allāh is......

Lees Meer


O mensen, dien jullie Heer, Die jullie schiep en degenen vóór jullie, opdat jullie je kunnen hoeden voor het kwaad, Die de aarde tot een rustplaats voor jullie maakte en de hemel een constructie, en Die regen uit de wolken naar beneden stuurt en daarmee de vruchten voor jullie onderhoud voortbrengt; dus richt geen rivalen op naast Allāh, terwijl jullie (dit) weten. En als jullie twijfelen aan wat Wij aan Onze dienaar hebben geopenbaard, maak dan een hoofdstuk als dit en vraag jullie helpers buiten Allāh om hulp, als jullie de waarheid......

Lees Meer


En na (zijn vertrek) maakte het volk van Moesa een kalf van hun sieraden – een (levenloos) lichaam, met een loeiend geluid. Konden zij niet zien dat het niet tot hen sprak en hen ook niet leidde langs het pad? Zij namen het (om te aanbidden) en zij waren onrechtvaardig. En toen zij berouw toonden en zagen dat zij waren afgedwaald, zeiden zij: Als onze Heer geen genade met ons kent en ons niet vergeeft, dan zullen wij zeker bij de verliezers horen. En toen Moesa terugkeerde bij zijn volk, vol woede......

Lees Meer


Toen Jozef tot zijn vader zei: O mijn vader, ik zag elf sterren en de zon en de maan – ik zag hen voor mij neerbuigen. Hij zei: O mijn zoon, vertel je droom niet aan jouw broers, opdat zij geen plan tegen jou beramen. De duivel is werkelijk een openlijke vijand van de mens. En zo zal jouw Heer jou verkiezen en jou de interpretatie van gezegden leren, en Zijn gunsten aan jou vervolmaken en aan de Kinderen van Jakob, zoals Hij ze hiervóór vervolmaakte voor jouw vaderen, Abraham en Isaak.......

Lees Meer


En toen Abraham tot zijn oudere, Ẵzar, zei: Neem jij afgoden tot goden? Waarlijk zie ik jou en jouw volk in openlijke dwaling. En zo lieten Wij Abraham het koninkrijk van de hemelen en de aarde zien, opdat hij zou behoren tot degenen die zekerheid hebben. Dus toen de nacht hem overschaduwde, zag hij een ster. Hij zei: Is dit mijn Heer? Dus toen deze onderging, zei hij: Ik heb dingen die ondergaan niet lief....

Lees Meer


Waarlijk stuurden Wij Noach naar zijn volk, dus hij zei: O mijn volk, dien Allāh, jullie hebben geen andere god dan Hij. Zeker vrees ik voor jullie de straf van een verschrikkelijke dag. De leiders van zijn volk zeiden: Waarlijk zien wij jouw duidelijke dwaling. Hij zei: O mijn volk, ik dwaal niet, maar ik ben een boodschapper van de Heer van de Werelden. Ik breng jullie de boodschap van mijn Heer, en ik bied jullie goede raad, en ik weet van Allāh wat jullie niet weten....

Lees Meer


In de naam van Allāh, de Erbarmer, de Barmhartige Toen jouw Heer tegen de engelen zei: Waarlijk ga Ik een sterveling scheppen uit stof. Dus wanneer Ik hem compleet heb gemaakt, en hem van Mijn geest heb ingeblazen, val dan neer en onderwerp jullie aan hem. En de engelen onderwierpen zich, zij allemaal. Maar Iblis niet. Hij was trots, en hij was een van de ongelovigen. Hij zei: O Iblis, wat weerhield jou ervan om jou aan degene te onderwerpen die Ik geschapen heb met Mijn beide handen? Ben jij trots, of......

Lees Meer


In de naam van Allāh, de Erbarmer, de Barmhartige En toen jouw Heer tegen de engelen zei, Ik ga een regeerder plaatsen op aarde, zeiden zij: Zult U er het soort plaatsen dat onrust stookt en bloed vergiet? En wij roemen Uw glorie en verheerlijken Uw heiligheid. Hij zei: Waarlijk weet Ik wat jullie niet weten. En Hij leerde Adam al de namen en presenteerde ze vervolgens aan de engelen; Hij zei: Vertel Mij daarvan de namen, wanneer jullie gelijk hebben. Zij zeiden: Glorie aan U! Wij hebben geen kennis behalve dat......

Lees Meer