Welkom bij AAIIR-Rotterdam

Welkom bij Ahmadiyya Anjuman Isha’at Islam Rotterdam vereniging voor de verspreiding van de Islam.

De Ahmadiyya Anjuman Isha’at Islam Rotterdam staat voor een vreedzame en progressieve samenleving.
Een samenleving die gevrijwaard moet zijn van elke vorm van geweld en haat en gebaseerd is op respect voor een ieder, ongeacht geloofsovertuiging, afkomst, ras of geslacht.

Het doel van deze website is: U te informeren over de Islam, onze opvattingen en de activiteiten binnen onze organisatie.

____________________________________________________________________________________________________________In de naam van Allāh, de Erbarmer, de Barmhartige

O jullie die geloven, geef uit van wat Wij jullie gegeven hebben voordat de dag komt waarop er geen onderhandeling is, noch vriendschap, noch bemiddeling. En ongelovigen – zij zijn de kwaaddoeners.

Allāh – er is geen god behalve Hij, de Eeuwiglevende, de Op-Zichzelf-Bestaande door Wie alles bestaat. Sluimer overvalt Hem niet noch slaap. Aan Hem behoort alles wat in de hemelen is en alles wat op aarde is. Wie is het die bij Hem kan bemiddelen anders dan met Zijn toestemming? Hij weet wat voor hen is en wat achter hen is. En zij bevatten wat Hem behaagt. Zijn kennis spreidt zich uit over de hemelen en de aarde, en het behoud van beide vermoeit Hem niet. En Hij is de Hoogste, de Grote.

Er bestaat geen dwang in religie – de juiste weg is waarlijk duidelijk te onderscheiden van dwaling. Dus wie geen geloof hecht aan de duivel en gelooft in Allāh, die houdt zeker vast aan het stevigste handvat, dat nooit zal breken. En Allāh is Horend, Wetend.

HQ Al-Baqarah 2:254-256

Al 18+ of word je binnenkort 18 jaar ?

Klik rechtsboven bij “lid worden” voor leden informatie,

daar vind je een formulier waarmee je je kan aanmelden als lid!