Welkom bij AAIIR Rotterdam


Welkom bij Ahmadiyya Anjuman Isha’at Islam Rotterdam vereniging voor de verspreiding van de Islam.

De Ahmadiyya Anjuman Isha’at Islam Rotterdam staat voor een vreedzame en progressieve samenleving.
Een samenleving die gevrijwaard moet zijn van elke vorm van geweld en haat en gebaseerd is op respect voor een ieder, ongeacht geloofsovertuiging, afkomst, ras of geslacht.

Het doel van deze website is: U te informeren over de Islam, onze opvattingen en de activiteiten binnen onze organisatie.

____________________________________________________________________________________________________________


In Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle


 Degenen die zeggen: Onze Heer, wij geloven, dus vergeef ons onze zonden en behoed ons voor de straf van het vuur.
De geduldigen en de waarheidlievenden en de gehoorzamen, en degenen die uitgeven en degenen die vragen om Goddelijke bescherming tijdens de ochtend.
Allāh getuigt dat er geen god bestaat behalve Hij, en (dit doen ook) de engelen en degenen in het bezit van kennis, (zij) handhaven gerechtigheid. Er is geen god behalve Hij, de Machtige, de Wijze.
De (ware) religie bij Allāh is waarlijk de Islām. En degenen aan wie het Boek werd gegeven verschilden pas van mening nadat er kennis tot hen was gekomen, ontstaan uit onderlinge jaloezie. En voor wie niet gelooft in de boodschapper van Allāh – Allāh is zeker Snel met afrekenen.
Maar wanneer zij met jou redetwisten, zeg dan: Ik onderwerp mij volledig aan Allāh en (zo ook) wie mij volgt. En zeg tegen degenen aan wie het Boek werd gegeven en tegen de Ongeletterde (mensen): Onderwerpen jullie je? Wanneer zij zich onderwerpen volgen zij zeker de juiste weg; en wanneer zij terugkeren is jouw taak slechts het brengen van de boodschap. En Allāh is Degene Die de dienaren ziet.

Soerah Al-´Imrān :16-20
Om naar de hoofdstukken (Soerah’s) uit de Qoeraan te gaan: Qoeraan

Al 18+ of word je binnenkort 18 jaar ?

Klik rechtsboven bij “lid worden” voor leden informatie,

daar vind je een formulier waarmee je je kan aanmelden als lid!

============================================

Klik hier voor de Salaat (Namaaz) tijden in 2022 Gebedstijden