In de naam van Allāh, de Erbarmer, de Barmhartige

Ik Allāh, ben de Beste Weter.

Dit zijn verzen uit het Boek van Wijsheid –

Een leidraad en een genade voor degenen die goeddoen,

Die het gebed onderhouden en de armenbelasting betalen en die zeker zijn van het Hiernamaals.

Zij beschikken over leiding van hun Heer, en dit zijn degenen die succesvol zijn.

En onder de mensen is degene die, in plaats daarvan, lichtzinnig gepraat tot zich neemt om zonder kennis af te doen dwalen van Allāh’s pad, en om het te bespotten. Voor hen is er een vernederende straf.

En wanneer Onze boodschap aan hem wordt voorgedragen, draait hij zich trots om, alsof hij het niet gehoord had, alsof er doofheid in zijn oren was; dus verkondig hem een pijnlijke straf.

Degenen die geloven en goeddoen, voor hen zijn er Tuinen van gelukzaligheid,

Om in te verblijven. Een ware belofte van Allāh! En Hij is de Machtige, de Wijze.

Hij schiep de hemelen zonder zichtbare pilaren, en wierp bergen op aarde opdat zij niet met jullie in beroering zou geraken, en Hij heeft verspreidde er allerlei soorten dieren. En Wij sturen water naar beneden uit de wolken, en zorgen er dan voor dat iedere nobele soort daarin groeit.

Dit is Allāh’s schepping; laat Mij nu zien wat degenen naast Hem hebben geschapen. Nee, de onrechtvaardigen verkeren in duidelijke dwaling.

HQ Loeqmān 31:1-11