Hoofdstuk 98 Al-Bajjinah: Het Duidelijke Bewijs

GEOPENBAARD TE MAKKAH 8 verzen)

Algemene opmerkingen:

De Heilige Profeet (s.a.w.), die de machtige der openbaringen ontving, wordt hier het Duidelijke Bewijs genoemd (vandaar de naam van dit hoofdstuk), want door zijn boodschap werden de afgodendienst, het bijgeloof en talrijke andere euvelen uit Arabië weggemaaid, terwijl alle pogingen die men vóór zijn komst deed om Arabië te doen herleven, op een mislukking waren uitgelopen.

Biesmiellaahier – Rahmaanier – Rahiem.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1 De ongelovigen onder de mensen van het Boek en onder de afgodendienaren konden niet worden bevrijd, vóórdat een duidelijk bewijs tot hen gekomen was,

2 Een boodschapper van Allah, die aan hen de zuivere bladzijden voordroeg. 1437

3 Waarin alle geschriften verzameld zijn. 1438

4 En de mensen van het Boek werden eerst onenig, nadat het duidelijke teken tot hen gekomen was.

5 En daarin werd hun slechts geboden Allah te aanbidden, oprecht zijnde in gehoorzaamheid jegens Hem, oprecht het gebed te onderhouden en de Zak’at te betalen. Dat is de ware godsdienst.

6 Voorwaar, de ongelovigen onder de mensen van het Boek en de afgodendienaren zullen in het Vuur der hel geworpen worden, daarin zullen zij verblijven. Zij zijn de slechtste der schepselen.

7 Doch zij die geloven en goede werken doen, zij zijn de beste der schepselen.

8 Hun beloning is bij hun Heer; tuinen der eeuwigheid waardoor rivieren stromen en waarin zij voor altijd zullen vertoeven. Allah zal welbehagen in hen hebben en zij zullen welbehagen in Hem hebben. Dit is voor hem, die zijn Heer vreest.

——————————————————————————————————————————————————————————

1437 De Arabieren waren een volk, waaromtrent men alle hoop op hervorming had opgegeven. De Joden en de Christenen hadden hun best gedaan om Arabië te hervormen, maar beide bewegingen waren dermate mislukt, dat zij zelf in de euvelen van Arabië gedompeld waren. De inlandse beweging der Hanifa ontstond en mislukte, zonder enige verandering in de toestand van Arabië te hebben teweeggebracht. En ten laatste kwam er een Apostel, die reine bladzijden van de Goddelijke openbaringen reciteerde en alle bijgeloof en alle kwaad van Arabische bodem wegmaaide: dit was inderdaad een duidelijk bewijs, dat hij van Allah kwam.

1438 In de Heilige Qoer-An zijn al die rechte voorschriften aan te treffen, welke in enig ander boek werden geopenbaard, en ook die welke te voren niet geopenbaard geweest kunnen zijn, maar welke voor de leiding van den mens noodzakelijk zijn. De Heilige Qoer-An maakt er dus aanspraak op, al de goede punten van andere heilige boeken te bevatten en bovendien hun tekorten aan te vullen.