Hoofdstuk 97 Al-Qadr: De Majesteit

GEOPENBAARD TE MAKKAH 5 verzen

Algemene opmerkingen:

Het vorige hoofdstuk bevat de eerste openbaring van de Heilige Qoer-An, en daarop volgt passend in rangschikking een hoofdstuk, dat verhaalt, wanneer de openbaring van de Heilige Qoer-An begon. Het was de nacht der Majesteit (een van de laatste tien nachten der maand Ramadan), die het eerst het schitteren van dat licht aanschouwde, dat bestemd was de gehele wereld te verlichten. Reeds de naam daarvan toont de grootsheid en verhevenheid van de boodschap aan, die in dien nacht werd overgebracht.

Biesmiellaahier – Rahmaanier – Rahiem.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1 Waarlijk, Wij hebben u (de Qoer-An) nedergezonden, in de waardevolle nacht. 1435

2 Wat weet gij (er van) wat de waardevolle nacht is?

3 De waardevolle nacht is beter dan duizend maanden.

4 Daarin dalen engelen en de Geest door Allah’s gebod neder (zeggende)

5 “In alles Vrede,” tot het rijzen van de dageraad. 1436

——————————————————————————————————————————————————————————

1435 Lailat-oel-qadr, dat ik door de grootste nacht heb vertaald en dat letterlijk de nacht der majesteit of verhevenheid of grootheid betekent, is een welbekende nacht in de maand Ramadan: d.i. de 25ste of 27ste of 29ste nacht dier maand. In 44 : 3 wordt die de gezegende nacht genoemd. In zo’n nacht begon de openbaring van de Heilige Qoer-An.

1436 Vrede is het hoofdkenmerk van de Lailat-oel-qadr. Deze vrede daalt in de harten der gelovigen neer, in de vorm van de zielsrust, die hen geschikt maakt om Goddelijke zegeningen te ontvangen.