Hoofdstuk 91 Asj-Sjams: De Zon

GEOPENBAARD TE MAKKAH 15 verzen

Algemene opmerkingen:

De Heilige Profeet (s.a.w.) is de Zon der rechtschapenheid (aan welk woord dit hoofdstuk zijn titel ontleent), met welker opkomst den mens de weg naar volmaaktheid gewezen wordt. Maar alleen zij die zich gereinigd hebben, genieten inderdaad voorspoed, terwijl zij die zich aan verdorvenheid overgeven, het doel niet bereiken.

Biesmiellaahier – Rahmaanier – Rahiem.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1 Bij de zon en haar licht,

2 En bij de maan als zij deze volgt,

3 En bij de dag wanneer hij deze onthult

4 En bij de nacht, wanneer hij haar bedekt,

5 En bij de hemel en de schepping er van.

6 En bij de aarde en haar uitgestrektheid,

7 En bij de ziel en haar volmaaktheid, 1420

8 Hij openbaarde haar wat slecht en wat goed (voor haar) is, 1421

9 Voorwaar, geslaagd is hij die haar loutert

10 En voorzeker hij gaat te gronde die haar te gronde richt.

11 De Samoed verloochenden de boodschap in hun opstandigheid.

12 Toen de ongelukkigste onder hen opstond,

13 Zeide de boodschapper van Allah: “Laat de kameelin van Allah vrij in haar drinken.

14 Maar zij verloochenden hem en verlamden haar, daarom vernietigde hun Heer hen volkomen om hun zonden en maakte het land met de grond gelijk.

15 En Hij vreest de gevolgen hiervan niet.

——————————————————————————————————————————————————————————

1420 De eerste verzen wijzen op zes kenmerken, bij paren tegenover elkaar gesteld, die in de natuur zijn aan te treffen, terwijl het zevende vers ons zegt, dat al deze afwisselende kenmerken ook in de Volmaakte Mens zijn te vinden, inzonderheid zinspelende op de Zon der rechtschapenheid. Moehammad, (s.a.w.) op wie vrede zij. De zon geeft licht en de maan ontleent het aan haar; de volmaakte mens ontleent ook licht aan een Hogere Bron en geeft licht aan anderen. De dag onthult de dingen en geeft de mens gelegenheid om te strijden, en de nacht trekt een sluier en brengt rust; de volmaakte mens bezit beide eigenschappen, daar hij hard strijdt, terwijl zijn geest volkomen tevredenheid geniet. De hemel is hoog opgericht en de aarde uitgespreid om door iedereen betreden te worden; de volmaakte mens bezit beide eigenschappen, daar hij hoog is in zijn streven en nederig in zijn optreden tegenover anderen.

1421 D.i. de twee wegen des goeds en des kwaads zijn hem door Goddelijke openbaring duidelijk gemaakt.