Hoofdstuk 82 Al-Infitaar: Het Vaneensplijten

HOOFDSTUK 82 Al-Infitaar (HET VANEENSPLIJTEN)

GEOPENBAARD TE MAKKAH 19 verzen

Algemene opmerkingen:

Dit hoofdstuk ontleent zijn titel aan de in de eerste verzen gemaakte vermelding betreffende het van een splijten van de hemel. Het is als het ware een aanvulling van het vorige hoofdstuk; want terwijl dat hoofdstuk, na van zekere tekenen melding te hebben gemaakt, de gevolgtrekking maakt, dat de Islam tenslotte de overwinning zou behalen, gewaagt dit in zijn eerste verzen van die overwinning en spreekt het als een gevolg van die overwinning ook van de volslagen machteloosheid, waarin de tegenstanders zouden verkeren, en vestigt inzonderheid de aandacht op de onveranderlijke wet, volgens welke iedere daad haar vrucht afwerpt.

Biesmiellaahier – Rahmaanier – Rahiem.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1 Wanneer de hemel wordt gesleten,

2 En wanneer de sterren verstrooid worden,

3 En wanneer de rivieren worden geledigd,

4 En wanneer de graven worden geopend,

5 Zal iedere ziel weten wat zij heeft vooruitgezonden en wat zij achterwege heeft gelaten.

6 O mens, wat heeft u bedrogen omtrent uw Heer, de Genadige,

7 Die u schiep, daarna voltooide en u de juiste verhoudingen gaf?

8 Hij heeft u gevormd in een vorm, die Hem behaagde.

9 Neen, gij loochent het Oordeel.

10 Maar voorzeker er zijn bewakers over u.

11 Eerwaarde schrijvers,

12 Die weten wat gij doet. 1387

13 Voorwaar, de deugdzame zijn omringd door zegeningen

14 En de slechten zijn omringd door de hel,

15 Daarin zullen zij verbranden op de Dag des Oordeels;

16 En zij zullen er niet aan kunnen ontsnappen.

17 En wat weet gij er van wat de Dag des Oordeels is?

18 Nogmaals, wat weet gij er van wat de Dag des Oordeels is?

19 De Dag waarop geen ziel iets vermag voor een andere ziel! Op die Dag berust het gebod alleen bij Allah.

——————————————————————————————————————————————————————————

1387 Dat iedere handeling van de mens opgetekend wordt en vruchten afwerpt, is een der voornaamste leerstukken van de Islamitische godsdienst. Het spreekt van zelf, dat daarmee niet bedoeld wordt, dat er engelen zitten met een pen in de hand een inktpot voor zich op lessenaars, als kopiëren, en optekenen, dat op dien en dien tijd die en die persoon zo’n goede of zo’n slechte daad verrichtte. Dat zou een verwringing van de betekenis der woorden van de Heilige Qoer-An zijn. De terminologie opschrijven, boeken en schrijvers dient slechts om aan te tonen, dat iedere daad bewaard wordt, zodat die een zeker uitwerking heeft, want de beste, aan de mens bekende manier van het bewaren van wat gebeurd is, is opschrijven.