Hoofdstuk 111 Al-Lahab: De Vlam

GEOPENBAARD TE MAKKAH 5 verzen

Algemene opmerkingen:

Terwijl het vorige hoofdstuk van het vreedzame einde van een rechtschapen man spreekt, omdat hij het grote doel van zijn leven heeft bereikt, toont dit hoofdstuk aan dat de opvliegend geaarde tegenstanders der waarheid hun leven in afgunst leiden, die in het volgende leven de tastbare gedaante van vlammen van vuur aanneemt. Vandaar is het getiteld de Vlam.

Biesmiellaahier – Rahmaanier – Rahiem.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1 De macht van Abu Lahab en hijzelf zullen vergaan. 1461

2 Zijn rijkdommen en daden zullen hem niet baten.

3 Weldra zal hij in een laaiend Vuur branden.

4 Ook zijn vrouw, de draagster van brandstof,

5 Om haar hals zal een koord van palm vezels hangen. 1462

——————————————————————————————————————————————————————————

1461 Een man van opvliegend temperament kan Abu lahab of vader der vlam worden genoemd. Abdul Oezza, een oom van de Heilige Profeet (s.a.w.), stond onder dezen naam bekent, misschien omdat hij zich zo krachtig tegen de Heilige Profeet (s.a.w.) verzette. Het heet, dat, toen de Heilige Profeet (s.a.w.) bevolen werd, zijn naaste bloedverwanten te waarschuwen, hij hen bijeenriep en hun de Goddelijke boodschap overbracht, waarop Abdul ‘Oezza uitriep: “Moogt gij vergaan! Was het hiervoor, dat gij ons bijeenriep?” Men verhaalt ook, dat hij de Heilige Profeet (s.a.w.) volgde, wanneer deze uitging om te prediken, en de mensen zei dat de Heilige Profeet (s.a.w.) een krankzinnig bloedverwant van hem was. Het heet, dat hij zeven dagen na het vernemen van de nederlaag der bewoners van Makkah bij Badr stierf.

1462 Abu Lahab’s vrouw was Oemm-i-Djamîla, de zus van abu Soefjan. zij placht kwade geruchten te verspreiden omtrent de Heilige Profeet (s.a.w.). De laster van sterk gevlochten koord stelt een straf voor, die met de zonde overeenstemt, want men verhaalt, dat zij dorens placht te verzamelen en die aan een oord bond, dat zij op haar eigen hoofd bracht om die op de weg van de Heilige Profeet (s.a.w.) te strooien en dat zij door dat koord geworgd stierf.