De Eerste Openbaring

HOOFDSTUK 96 Al-’Alaq (DE KLONTER)

Biesmiellaahier – Rahmaanier – Rahiem In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

Verkondig de naam van uw Heer, de Schepper

Die de mens uit geronnen bloed schiep.

Verkondig, want uw Heer is de meest Eerbiedwaardige

Die (de mens) door middel van de pen onderwees.

Hij leerde aan de mens datgene wat deze niet kende,

In het geheel niet. Voorwaar, de mens wordt opstandig,

Omdat hij zich onafhankelijk denkt.

Voorwaar uw terugkeer is tot uw Heer.

Hebt gij degene gezien die verbiedt

Wanneer onze dienaar bidt?

Zeg mij, als hij de leiding volgt,

Of tot rechtvaardigheid maant.

Zeg mij, indien hij (de Waarheid) verloochent en zich afwendt.

Weet hij niet dat Allah alles ziet?

Neen, wanneer hij niet ophoudt, zullen Wij hem zeker bij de haren van zijn voorhoofd grijpen

Van dat leugenachtige en schuldige voorhoofd.

Laat hij dan zijn raadgevers bij elkaar roepen.

Wij zullen ook Onze wachters bijeen brengen.

Neen, gehoorzaam hem niet, maar werp u neder en zoek Zijn nabijheid.

 

HOOFDSTUK 97 Al-Qadr (DE MAJESTEIT)

Biesmiellaahier – Rahmaanier – Rahiem In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

Waarlijk, Wij hebben u (de Qoer-An) nedergezonden, in de waardevolle nacht.

Wat weet gij (er van) wat de waardevolle nacht is?

De waardevolle nacht is beter dan duizend maanden.

Daarin dalen engelen en de Geest door Allah’s gebod neder (zeggende)

“In alles Vrede,” tot het rijzen van de dageraad.

 


Recommended Posts